Hutsulka Ksenya

Musical
DIRECTOR: Alena Demyanenko
CAST: Varvara Lushchyk, Maksym Lozynskyj, Vitaliy Azhnov, Olivier Bonjour, Mariya Chuprynenko, Ihor Ciszkewycz, Dakh Daughters, Khrystyna Fedorak, Natalka Kobizka, Ekaterina Molchanova, Yuriy Radkovskiy, Marichka Shtyrbulova, Oleg Stefan, Aleksey Tritenko, Victoria Yanchuk
PG | 2019 | Ukrainian w/English subtitles | 94 minutes

15 May 2022

17:00

FILM SYNOPSIS

Hutsulka Ksenya is a comedy inspired by the legendary song and tango that carries the same name as one of the most recognized Ukrainian songs of the 20th century. The film includes freak-cabaret performances by the incomparable Dakh Daughters and music by the Dakhabrakha band.

HONOURS

Best Music (Tymur Polyanskiy, Dakh Daughters) Best Song (Dakh Daughters) and 7 nominations including Best Film, Best Visual Effects (Oleksii Holub), Best Actress (Varvara Lushchyk) - Ukraine Film Academy Awards, 2020
Success
Thank You!